REGENERUM regeneracyjne serum do pięt 30 g

12,99

Opis

REGENERUM regeneracyjne serum do pięt 30 g

Działanie

Przy­czyna problemuSpę­ka­nia na pię­tach powstają ponie­waż pokry­wa­jąca je skóra jest wyjąt­kowo gruba, nawet czte­ro­krot­nie grub­sza niż w pozo­sta­łych miej­scach ciała. Dzięki temu jest twarda i mocna, co uła­twia cho­dze­nie.Nie­stety gru­bość skóry unie­moż­li­wia sprawne wchła­nia­nie i wyda­la­nie wil­goci przez co ma skłon­ność do nad­mier­nego odwod­nie­nia.Odwod­niona i prze­su­szona skóra pięt łatwo pęka, two­rząc nie­este­tyczne bruzdy.Roz­wią­za­nie. Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do piętinten­syw­nie nawilża i odży­wia suchą skórę piętrege­ne­ruje spę­kany i uszko­dzony naskórekzwięk­sza prze­pusz­czal­ność war­stwy rogo­wej naskórka oraz uła­twia jego złuszczeniezabez­pie­cza przed pękaniemma wła­ści­wo­ści antyseptyczneDzięki temu chroni skórę przed odwod­nie­niem i prze­su­sze­niem, wspo­maga rege­ne­ra­cję widocz­nych spę­kań oraz chroni przed powsta­wa­niem nowych bruzd.

Skład

MOCZNIK – w stę­że­niu 30 %Jest jed­nym z głów­nych skład­ni­ków NMF (Natu­ral Moistu­ri­sing Fac­tor), czyli natu­ral­nego czyn­nika nawil­ża­ją­cego skóry, który odpo­wiada za utrzy­ma­nie odpo­wied­niego nawod­nie­nia war­stwy rogo­wej naskórka. Wyko­rzy­sta­nie mocz­nika w stę­że­niu 30% gwa­ran­tuje jego silne dzia­ła­nie zmięk­cza­jące i nawil­ża­jące. Dodat­kowo regu­luje pro­cesy rogo­wa­ce­nia naskórka, ma wła­ści­wo­ści złusz­cza­jące oraz zwięk­sza prze­pusz­czal­ność war­stwy rogo­wej, uła­twia­jąc wni­ka­nie skład­ni­ków aktyw­nych rów­nież w głęb­sze war­stwy skóry.WITAMINY A i EWita­mina A – Odgrywa ogromną role w pro­ce­sie meta­bo­li­zmu skóry. Sty­mu­luje pro­duk­cję kera­ty­no­cy­tów, regu­luje pro­cesy róż­ni­co­wa­nia naskórka oraz wspo­maga jego rege­ne­ra­cję. Dodat­kowo inten­syw­nie odży­wia i popra­wia ela­stycz­ność skóry.Wita­mina E – Ma silne wła­ści­wo­ści odży­wia­jące, nawil­ża­jące i natłusz­cza­jące. Bar­dzo dobrze wnika w skórę, nada­jąc jej gład­kość, sprę­ży­stość i ela­stycz­ność. Działa napraw­czo oraz chroni lipidy i włókna skóry przed znisz­cze­niem. Dodat­kowo zapo­biega powsta­wa­niu podraż­nień oraz działa przeciwzapalnie.WITAMINA F Jest mie­sza­niną nie­zbęd­nych nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, dzięki czemu pomaga odbu­do­wać war­stwę lipi­dową naskórka, wpły­wa­jąc na poprawę funk­cjo­no­wa­nia bariery ochron­nej skóry. Two­rzy na skó­rze deli­katny film, który osła­nia przed szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych i zabez­pie­cza powierzch­nię pięt przed pęka­niem. Dodat­kowo popra­wia ogólną kon­dy­cję skóry, nada­jąc jej odpo­wied­nią ela­stycz­ność oraz przy­spie­sza rege­ne­ra­cję naskórka.LANOLINA Jest natu­ralną sub­stan­cją, o skła­dzie bar­dzo podob­nym do war­stwy lipi­do­wej skóry. Ma szcze­gól­nie silne wła­ści­wo­ści nawil­ża­jące, wygła­dza­jące i natłusz­cza­jące. Dosko­nale wnika w głąb skóry. Regu­luje gospo­darkę wodną skóry,zmięk­cza­jąc naskó­rek oraz likwi­du­jąc jego szorst­kość. Dodat­kowo koi, łago­dzi i przy­nosi ulgę spę­ka­nej skó­rze pięt.OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO Jest to ole­jek o sil­nym dzia­ła­niu anty­sep­tycz­nym i prze­ciw­wi­ru­so­wym, dzięki czemu chroni skórę przed roz­wo­jembak­te­rii, zapo­bie­ga­jąc powsta­wa­niu przy­krego zapachu.

Aflofarm: Kosmetyki do stóp

lakier do wanny, niezniszczalne silniki diesla, vectra c 3.2, suszarki na pranie podwieszane, spray strukturalny, castorama kosze na śmieci, ramki do tablic rejestracyjnych bmw, preparat antykorozyjny, spryskiwacz do wody, nakładki na śruby tuning, lidl mop parowy 2018, diper, profesjonalne czyszczenie samochodu, k20tt, waschkonig płyn do prania opinie, pralka bosch 40 cm, taśma izolacyjna tesa, odkurzacz bezworkowy opinie, pranie bez proszku, suszarka bębnowa z pompą ciepła

yyyyy